Keskmise töötasu arvutamine haiguslehe puhul

https://www.riigiteataja.ee/akt/13191217&leiaKehtiv

Kuivõrd haiguslehe puhul makstakse hüvitist kalendripäevades ja ka tööandja maksab haigushüvitist kalendripäevades, tuleb töötajale arvestatud eelnenud 6 kuu töötasu summa jagada kalendripäevadega.

Erinevalt vastava määruse § 4 lõikest 1 lähevad haigushüvitise keskmise töötasu arvutamisel kalendripäevade hulka ka rahvus- ja riigipühad.