Keskmise töötasu arvutamine puhkus

https://www.riigiteataja.ee/akt/13191217&leiaKehtiv

Eelnenud 6 kuu töötasu summa

Lõppkuupäevale eelneva 6 kalendrikuu jooksul töötaja teenitud töötasu (brutotöötasu s.h. sealhulgas majandustulemustelt ja tehingutelt makstav tasu, v.a. puhkusetasu, teiselt tööandjalt saadud töötasu, ravikindlustuse hüvitis jm summad, mida ei käsitata töötasuna.)